Yazarlarımız / YMM / Managing Partner Dr. Hasan Yalçın

Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği

Firmalar genellikle işyerlerinin veya idare binalarının tefrişinde satın aldıkları çeşitli sanat eseri veya sanatsal eserleri kullanmaktadırlar. Bunlar, tablolar, biblolar, heykeller, duvar üzerine yaptırılan resimler, vb. eserlerdir. Bu eserler için......

Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Bağış ve Yardımlar

Bağış ve yardımlar niteliği gereği diğer indirim konusu yapılan harcamalardan farklıdır. Bağış ve yardımlar ticari kazancın elde edilmesi veya idamesi için yapılan bir harcama olmadığından gider niteliğine sahip değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler

Anonim şirketlerde yetkili organınca alınan karar uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret genel gider olarak dikkate alınıp kurum kazancından düşülebilecektir.

Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi

Bir toplu iş sözleşmesinin geçerlik süresi sona ermesi ve yeni sözleşme müzakerelerinin uzaması halinde, eski sözleşmeye göre ücret ödemesine devam edilmekte ve yeni sözleşme eskisinin bittiği ayı.....

Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi

Uygulamada çok karşılaşılan ücret ödeme şekillerinden biri de personele yıl sonlarında ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesidir. Söz konusu bu ödeme genel olarak "Temettü İkramiyesi" olarak....

Personele Yemek Vermek Suretiyle Sağlanan Menfaatler

İşletmelerin personeline yemek vermek suretiyle menfaat sağlaması uygulamada çok sık rastlanan durumlardandır. İşletmecilik açısından çeşitli amaçları taşıyan bu uygulama vergicilik açısından iki yönden incelenmektedir: bunlardan birincisi firma …..

Su, Elektrik ve Doğalagaz Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi

Kiralanan iş yerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve hatta kimi zaman telefon abonelikleri mülk sahibi adına olmakta ve bu hizmetlerin kullanımı sonucu düzenlenen faturalarda

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmiştir.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği....

Muhasebe Uygulamalarında Hesap Planı

Bir işletmede kullanılacak hesapların, sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ,(cetvele) , hesap planı denir. Bu liste işletmenin hesap planını oluşturur. Aynı nitelikteki işlemler her zaman aynı hesaplara kaydedilir. Hesap planı ekonomi de faaliyette bulunan işletmelerin tümü için belirlenirse …..

Muhasebenin Sınıflandırılması

Muhasebenin Sınıflandırılması

Şirketlerin Yaşam Döngüsü Ve Şirket Değerlemesi

Şirketlerin Yaşam Döngüsü Ve Şirket Değerlemesi

Ölçemezsen Yönetemezsin- Hedeflemezsen Ulaşamazsın

Ölçemezsen Yönetemezsin- Hedeflemezsen Ulaşamazsın

Muhasebede Hesap Kavramı Ve Hesapların Sınıflandırılması

Muhasebede Hesap Kavramı Ve Hesapların Sınıflandırılması

Holding Organizasyon Yapıları

Holding Organizasyon Yapıları

Muhasebe İle İlgili Kişi Ve Kuruluşlar

Muhasebe İle İlgili Kişi Ve Kuruluşlar

Muhasebe Süreci

Muhasebe Süreci

Muhasebe Kayıt Yöntemleri

Muhasebe Kayıt Yöntemleri

Mali Başarı Olmadan Sportif Başarı Olmaz

Mali Başarı Olmadan Sportif Başarı Olmaz

Vergi Denetimi Kavramı

Vergi Denetimi Kavramı

Finansta Risk Kavramı

Finansta Risk Kavramı

Vergilerin Sınıflandırılması

Vergilerin Sınıflandırılması

Tahakkuk Esası

Tahakkuk Esası

Vergi Denetiminde Etkinlik Kavramı ve Etkinliği Belirleyen Unsurlar

Vergi Denetiminde Etkinlik Kavramı ve Etkinliği Belirleyen Unsurlar

​İhtilaf Konusu Olan Harcamaların Gider Niteliği

​İhtilaf Konusu Olan Harcamaların Gider Niteliği