Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba

20 Nis 2020
303 Görüntüleme

Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak bağış ve yardımların indirilmesi hk. 

‘’İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Üniversitesi ve ... arasında yapılan protokol ile dernek tarafından yaptırılacak ve bittikten sonra üniversiteye devredilecek olan fakülte binasının inşaatı için, inşaatı yapacak derneğe makbuz karşılığı veya banka aracılığıyla bağış yapılması halinde, söz konusu bağış bedelinin Kurumlar Vergisi açısından gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir…….

….Bu hükümlere göre, doğrudan dernek veya vakfa yapılan bir bağışın Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu bağışların da kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, çeşitli dernek ve vakıflar ile kamu idareleri arasında imzalanan protokoller uyarınca yapılan okul inşasına ilişkin organizasyon çerçevesinde bahse konu dernek ve vakıflara doğrudan okul inşası harcamalarını finanse etmek şartıyla makbuz mukabili yapılan bağış ve yardımlar anılan Kanununun 10/1-ç maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince bu kapsam da yapılacak bağış ve yardımların şartlı bağış olması, doğrudan dernek veya vakıflarca tasarruf edilmeyip ilgili protokol uyarınca bağış yapılacak kamu idaresinin gözetim ve denetimi altında harcanmasının gerekeceği tabiidir.

Buna göre, söz konusu dernek ile üniversite arasında imzalanan bir protokolün bulunması, yapılan bu protokol uyarınca oluşturulan yüksekokul inşasına ilişkin organizasyon çerçevesinde anılan derneğe gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince okul inşası harcamalarını finanse etmek için şartlı olarak makbuz karşılığında nakdi bağış yapılması, yapılan bağışların o işle ilgili olarak açılan hesaba yatırılması, açılan bu hesabın da sadece yapılacak o işle ilgili olarak kullanılması durumunda yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu şartların bulunmaması durumunda ise indirim yapılamayacağı tabiidir.’’ (Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-KVK:2-2-3 sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Pazar 10 Mayıs 2020 15:06
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Park ve Bahçelerin Bakım Onarım İşi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi midir? Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Ve Bitim Tarihi Hk. Bilim Komitesi oluşturulması işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk. Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi. Belediye'ye Yapılacak Motor Üretimi Dernek Alındı Belgesinin Tevsik Niteliği Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed