Park ve Bahçelerin Bakım Onarım İşi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi midir?

23 Nis 2020
303 Görüntüleme

Park ve Bahçelerin Bakım Onarım İşi

… Belediyesince park-bahçelerin bakım koruma işini 2006–2009 yıllarını kapsamak üzere şirketinize ihale edildiği, bu ihale ile ilgili ödenen damga vergisi ve harçların ödendiği yılın gideri olarak mı dikkate alınacağı yoksa yıllara sari inşaat işleri gibi işin bitiminde mi gider yazılacağı hususunda tereddüt edildiği bu nedenle görüş bildirilmesi istenilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesiyle birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar ve zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yılın beyannamesinde gösterileceği açıklanmıştır. İşin devamı süresince kar veya zararın beyan edilmediği, sadece işin bittiği yılda kar ve zararın hesaplanarak o yılın geliri olarak beyan edildiği özel vergilenme rejimi, birden fazla yıla sirayet eden ve bir taahhüde bağlanan inşaat veya onarma mahiyetindeki işler için öngörülmüştür.

Kurumunuzca yapılan “park ve bahçelerin koruma işi” birden fazla yıla sirayet etmesine ve bir taahhüde bağlı olmasına rağmen işin “inşaat ve onarma” işi mahiyetinde bulunmaması nedeniyle genel esaslara göre vergilendirilecek iş mahiyetindedir. Bu nedenle kurumunuzca bir takvim yılında tahakkuk esasına göre elde edilen hasılat ile aynı döneme ilişkin olarak ödenen (tahakkuk eden) giderlerin düşürülmesinden sonra oluşacak kar veya zararın işin devamı süresince yıllık esasa göre hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalarımız uyarınca; kurumunuzca kamu ihale kurumuna öden %04,5-%07,5-% 005 oranlarında damga vergisi ve harçların 2006 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olacaktır. İşiniz birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olmayıp bir hizmet işi olduğundan kayıtlarınız ve vergileme rejimi genel hükümlere göre olacaktır. (Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.03.2006 Tarih ve  B.07.1.GİB.4.27.15.01/06-515-35/ 27/03/2006 sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Perşembe 23 Nisan 2020 23:41
İlgili İçerikler :: Kayıt Dışı Satışlar Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Bağış ve Yardımlar Kurumlar Vergisi'nde Mahsup ve İadeler Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Ve Bitim Tarihi Hk. Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi. Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Bilim Komitesi oluşturulması işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk. Yıllara Sari İşi Üstlenen Adi Ortaklıkta Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Birleşmesi Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi İşletmeciliği'nin Eğitim Ve Öğretim İstisnası Karşısındaki Durumu