Mülkiyeti Başkasına Ait Olan Fakat Ticari Faaliyette Kullanılan İşyerine İlişkin Giderler İndirim Ko

09 Nis 2020
121 Görüntüleme

Mülkiyeti Başkasına Ait Olan Fakat Ticari Faaliyette Kullanılan İşyerine İlişkin Giderler İndirim Konusu Yapılabilir.

“Mülkiyeti başkasına ait olan ve ticari faaliyette kullanılarak tamir ettirilen işyeri için yapılan giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider niteliğinde olduğundan amortisman ayrılmayıp genel giderler arasına katılması gerekir.

Ortaklık tarafından kullanılan ve mülkiyeti ortaklardan birine ait olan işyerinin önüne bulunan sundurma için yapılan tamir masraflarına gelince;193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasında; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin gayrisafi kazançtan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Dava konusu olayda da, yağan dolu nedeniyle yıkılan ve ortaklıkça tamir ettirilen sundurma için yapılan tamir masrafları, sunduranın değerini artırmayıp, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler mahiyetinde olduğundan bu meblağın genel giderler arasına katılmasında kanuna aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan işyerinin önünde bulunan ihtilaf konusu sundurmanın ortaklıkça ticari faaliyetin ifası için kullanıldığı ve ortaklıkça tamir ettirildiği anlaşıldığından mülkiyetinin ortaklığa ait olmaması da durumu değiştirmez.

Açıklanan nedenlerle mükellef temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının, dönem sonu tomruk stokunun maliyet bedelinin tespiti açısından bilirkişi incelemesi yaptırılmak, sundurma için yapılan tamir masraflarıyla ilgili olarak da yukarıda belirtilen şekilde yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına, Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz isteminin ise reddine karar verildi.” (Danıştay 3. Daire, 03.10.1991 Tarih, E.No:1989/2667, K.No:1991/2481)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Perşembe 09 Nisan 2020 21:32
İlgili İçerikler :: Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar- Cari Oran İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Bağımsız Denetime Tabi Olan Firmalarda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Bilgisayar Yazılım Programının Üretimine İlişkin Harcamaların Yazılımın Maliyetine Eklenmesi Gerekme Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler Ticari Kazançta Tahakkuk Esası Bononun Giderleri Tevsik Edici Niteliği Yoktur. Ticari Bir Yarar Amacı Gütmeyen Kefaletten Dolayı Ödenen Paralar İçin Karşılık Ayrılıp Gider Yazılam Anonim Şirket Tarafından Kurulan Futbol Takımının, Kuruluş Ve İdamesi İçin Yapılan Giderler