Kombine Maç Bileti Harcamalarının, Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

04 Nis 2020
620 Görüntüleme

Özet: Kombine Maç Bileti Harcamalarının, Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı (Temsil Ağırlama Gideri )

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz, mesleki faaliyetinizin icrası sırasında müşterileriniz ile olan ilişkilerinizi korumak ve güçlendirmek, yeni müşteriler ile tanışmak, müşterilerle sosyal ortamlarda bir arada bulunularak işle ilgili hususları konuşmak amacıyla, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarının takibi ile ilgili  3 (üç) adet kombine bilet satın aldığınız ve bu biletleri iş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilere kullandırdığınız belirtilerek, söz konusu kombine bilet alımı bedellerinin, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde; " Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun "Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan; anılan Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, hizmet verdiğiniz kişiler için kullandığınızı belirttiğiniz, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarını takip için satın alınan 3 (üç) adet kombine bilet harcamalarının, faaliyetinizin yürütülmesine mahsus olmaması nedeniyle, kazancınızın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir.

Bu itibarla, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarını takip için satın alınan 3 (üç) adet kombine bilet harcamalarının, Gelir Vergisi Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14.01.2020 Tarih ve 62030549-120[68-2018/1111]-E.49646 Sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Ticari Bir Yarar Amacı Gütmeyen Kefaletten Dolayı Ödenen Paralar İçin Karşılık Ayrılıp Gider Yazılam Aralık Ayına Ait Giderlere İlişkin Faturaların Ocak Ayı İçerisinde Gelmesi Halinde Söz Konusu Fatura Almanya'da Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin İndirim Şekli Acenta Kuruluş Aidat Bedelinin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı . Mülkiyeti Başkasına Ait Olan Fakat Ticari Faaliyette Kullanılan İşyerine İlişkin Giderler İndirim Ko Aboneliği Şirket Adına Olmayan Elektrik Harcamasının Gider Yazılıp İndirim Konusu Yapılması İhtilaf Konusu Olan Harcamaların Gider Niteliği