Karşılık Ayırmak Suretiyle İhracat Komisyonları Gider Yazılamaz.

10 Nis 2020
114 Görüntüleme

Karşılık Ayırmak Suretiyle İhracat Komisyonları Gider Yazılamaz. 


‘İstemin Özeti: İş makineleri, forklift, nakil vasıtaları ve yazar kasa üretimi ile ticari araç, klima alım satımı ve çelik döküm işleriyle uğraşan davacı şirketin 1995 takvim yılı hesaplarının incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak adına ikmalen ve re’sen salınan kurumlar vergisi ve fon payına bağlı olarak kesilen ağır kusur cezalarına karşı açılan davayı; peşin ödenen kira bedelinin, ertesi dönemi ilgilendiren kısmının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesi uyarınca, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine matuf bir gider mahiyetinde olduğu anlaşıldığından davacı şirket yetkililerince isteğe bağlı olarak uyuşmazlık döneminde tamamının gider yazılarak kazançtan düşülmesinde kanuna aykırılık görülmediği, davacı şirket kayıtlarında karşılık ayırmak suretiyle gider yazılan 6.313.056.100 liranın, (...)’deki (...) ve (...)’daki (...) isimli şahıslara, ihracat yardımları karşılığı yapılan ödeme olduğu, belgeye bağlanamamakla birlikte uyuşmazlık yılını ilgilendiren bir gider olduğu, kaldı ki 1996 yılında ödenerek belgelerinin geldiği, 1995 dönemine ilişkin giderin kazançtan düşülmesinde yasal sakınca bulunmadığı iddia edilmekte ise de, henüz fiilen ödenmediği ve belgelerinin de cari hesap döneminde temin edilemediği ihtilafsız bulunan bu giderin, cari hesap dönemiyle ilgili bir hizmet karşılığı hak edildiğinin sözleşme gibi bir belge ile ispat edilemediği, bu giderin 1996 yılında ödenerek belgelenebildiği anlaşıldığından ikmalen tarhiyata konu edilmek üzere idarece dönem kazancına ilavesinde yasaya aykırı bir hususun görülmediği, öte yandan navlun primi tutarının tamamının 1996 yılının Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında ödendiği taraflar arasında tartışmasız olup, ödendiği dönem itibariyle vergilendirilmesi gerekirken idarece 1995 dönemi kazancına dahil edilerek ikmalen vergi tarh edilmesinde yasal isabet görülmediği, diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında, elde etme esasına bağlı bulunan menkul kıymet faiz gelirinin vade tarihi itibariyle kazanca ilave edilmesi gerekirken, uyuşmazlık döneminde geçen süreye isabet eden faiz hesaplanarak dönem kazancına eklenmesi suretiyle ikmalen vergi tarhiyatı yapılmasında yasal uyarlık görülmediği, davacı şirketin (...)’a yaptığı ihracat nedeniyle aldığı 18.08.1995 günlü ve 26520 sayılı komisyon faturasını düzenleyen (...)..’ın (...) İnşaat 02.05.1994 tarihinde (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün (...) sicil numarasında mükellefiyet tesis ettirip, aynı yıl içinde sicil numarasının 0440016251 olarak değiştiği, A.26501-26550 numaralı faturaları bastırdıktan sonra 30.08.1994 tarihi itibariyle işi terk dilekçesi verdiği, bilinen adreslerinde bulunamadığı, ikamet adresinin gerçek olmadığı, katma değer vergisi beyannamelerini boş verdiği, sade birinde devreden cüzi vergi gösterdiği, 1994 yılının Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine ait katma değer vergisi beyannameleri ile gelir vergisi beyannamesini hiç vermediğini, 28.06.1995 tarihinde yapılan yoklamada, dokuz aydır işyerine uğramadığının, kaçmış olduğunun belirlendiği, vergi levhasındaki imzası ile faturadaki imzasının farklı olduğu 01.01.1991–31.07.1991 tarihleri arasında (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 004495900013 sicil no.lu mükellefi olduğu, beyannamelerini vermediği, beşer cilt fatura ve gider pusulasının iptalini yaptırmadığı, (...) Vergi Dairesi Müdürlüğün de de 00440016307 sicli noda mükellefiyetinin bulunduğu, 1990 ila 1994 yılları arası beyanları için arandığı hususları vergi inceleme raporu ve eki belgelerle tespit edildiğinden, (...)’ın 1995 yılında hangi vergi dairesinin mükellefi olduğunun veya mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının bilinmediği, davacı şirket adına düzenlediği faturanın katma değer vergisi beyannamesinin (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne verilmesi durumda, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oyçokluğuyla karar verildi. (Danıştay 3.Daire 23.02.2000 Tarih ve Esas No:1998/2627 Karar No:2000/136)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Cuma 10 Nisan 2020 12:06
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Personele Yemek Vermek Suretiyle Sağlanan Menfaatler Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Aracı Kurumların, Faaliyetleriyle İlgili Olarak Müşterilerine Ödediği İadelerin Gider Niteliği Hk. Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk. Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed