Danıştay Kararları

Kar Dağıtım Kararı Alındıktan Sonra Dağıtılacak Kar Payları İçin İleride Oluşan Kur Farklarının Gide

Kuru ekmek mayası ve katkı maddeleri üretimi yapan davacının 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak; dağıtımına karar verilen 2001 yılı kârından, yurt dışında yerleşik yabancı ortağın %99,9 hissesine isabet eden kısmından ...
Devamını okumak için tıklayınız

Fatura Alınan Şahsın Aradan Uzun Bir Zaman Geçmesi Sonucu Adreste Bulunamaması Halinde Hizmetin Yapı

Fatura konusu hizmetin yapılmadığı hususu araştırılmadan, fatura tarihinden çok uzun süre geçtikten sonra bu şahısların adreslerinde bulunmaması ve beyanname vermemeleri gerekçe gösterilerek bu faturaların gider olarak kabul edilmemesi yerinde değildir.
Devamını okumak için tıklayınız

Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed

Pazarlama faaliyetinde bulunan davacı şirketin 1993 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu ihracatla ilgili mal alımının finansmanında kullanılan prefinansman kredilerine ilişkin kur farkı ve faiz giderlerinin kabul edilmemesi suretiyle saptanan matrah farkı üzerinden adına kurumlar vergisi, Geçici vergi, ekonomi denge vergisi salınmış, fon hesaplanmış, kaçakçılık cezası...
Devamını okumak için tıklayınız

Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edil

1995 yılı işlemleri incelenen davacı şirketin, gerçek bir mal ve hizmet karşılığı düzenlenmeyen faturaları kullanmak suretiyle kurum kazancını eksik beyan ettiği ileri sürülerek re'sen kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, kaçakçılık cezaları kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; (...) Hastanesi İnşaatının yüklenicisinden alınan mekanit tesisat işi taşeronluğuna ilişkin olarak davacı....
Devamını okumak için tıklayınız

Şirketin Devredildiği Tarihte Var Olduğu Tespit Edilemeyen Emtia, Herhangi Bir Belgeye Dayanmadan, M

Uyuşmazlığın özünü inceleme elemanınca yükümlü şirketin devir tarihinden sonra 18.6.1985 gün ve 3 no 'lu yevmiye maddesi ile, herhangi bir belgeye dayanmaksızın mal hesabının borcuna yazılan......
Devamını okumak için tıklayınız