Çalınan Araca İlişkin Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Fatura Düzeni

09 Nis 2020
106 Görüntüleme

Çalınan Araca İlişkin Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Fatura Düzeni

Özet : Çalınmış olan aracınızla ilgili olarak sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminat tutarı için sigorta şirketi adına tazminatın tahsil edilmesinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak sigorta tazminatları katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu tutarlar için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227'nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." denilmektedir.

Aynı Kanunun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.",

"Faturanın Nizamı" başlıklı 231'inci maddesinin 5'inci fıkrasında; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükümleri yer almaktadır.

Bununla birlikte, 1 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde; "Dönemsellik Kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ve hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılanması bu kavramın gereğidir." denilmektedir.

Bu itibarla, 2008 yılında çalınmış olan aracınızla ilgili olarak sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminat tutarı için sigorta şirketi adına tazminatın tahsil edilmesinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak sigorta tazminatları katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu tutarlar için düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.

Ancak, 2008 hesap döneminde sigorta şirketinin, şirketinize ödediği tazminata ilişkin faturanın o dönemde düzenlenmemiş olması halinde daha sonraki hesap dönemlerinde tanzim edilmesi mümkündür. Tahsil edilen gelirin her halükarda 2008 yılı hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta tazminat bedeli için daha önce düzenlenmiş bir fatura mevcut ise bu bedele ilişkin yeni bir fatura düzenlenmeyeceği tabiidir.

Öte yandan, aracın çalınmasından dolayı sigorta şirketinden tahsil ettiğiniz tazminatın tamamı için fatura düzenledikten sonra, aracın üçüncü bir şahsa satılmasından dolayı ayrıca fatura düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.( İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08.07.2011 Tarih Ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896 Sayılı Özelgesi)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Perşembe 09 Nisan 2020 22:29
İlgili İçerikler :: Bilgisayar Yazılım Programının Üretimine İlişkin Harcamaların Yazılımın Maliyetine Eklenmesi Gerekme Su, Elektrik ve Doğalagaz Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi Fatura Alınan Şahsın Aradan Uzun Bir Zaman Geçmesi Sonucu Adreste Bulunamaması Halinde Hizmetin Yapı Alınan Prefinansman Kredisinin İhracat İçin Kullanılması Mecburiyeti Olmadığından, Kredinin İşletmed İthal Edilen Motorin Miktarı Üzerinden Alınan Fonun Gider Niteliği Aralık Ayına Ait Giderlere İlişkin Faturaların Ocak Ayı İçerisinde Gelmesi Halinde Söz Konusu Fatura Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Belgelerle Tevsik Edilen Giderler Alınan Benzin Faturalarında Kamyon Sahibi Yerine Kamyon Şoförünün Adının Yazılması Olayın Özelliğine Malların Yıl İçinde Kısım Kısım Alınmış Ve Faturanın Yıl Sonunda Kesilmiş Olması Faturanın Gider ... İnşaat ve Taahhüt İşlerinde Geçici Kabulden Sonra Alınan Belgelerin Bu İnşaatla İlgili Olması