Bilgisayar Yazılım Programının Üretimine İlişkin Harcamaların Yazılımın Maliyetine Eklenmesi Gerekme

14 Nis 2020
139 Görüntüleme

Bilgisayar Yazılım Programının Üretimine İlişkin Harcamaların Yazılımın Maliyetine Eklenmesi Gerekmektedir.

İlgi dilekçenizden bilgisayar yazılım üretimi ve destek hizmeti faaliyetleri ile iştigal eden firmanız tarafından bir takvim yılından daha uzun sürede üretilen bilgisayar programına ilişkin harcamaların, aktifleştirilip yıllar itibariyle amortisman ayrılması mı gerektiği yoksa doğrudan maliyet hesaplarına intikal ettirilmesi mi gerektiği hususunda görüşümüzün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Amortisman mevzuu başlıklı 313. maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’ncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.….

Değeri 520.-YTL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 520.-YTL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”,

Diğer taraftan aynı Kanunun 320’nci maddesinde; “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.”

Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortisman yolu ile itfa edilebilmesi için o kıymetin aktifte kayıtlı olması gerekmektedir. Dolayısıyla firmanızca hazırlanan yazılımlar satılmak üzere üretildiklerinden bu yazılımların üretici firma konumundaki firmanızca envantere kayıt edilmesi ve yapılan harcamaların amortisman yolu ile itfa edilmesi mümkün bulunmamakta olup söz konusu harcamaların yazılım programlarının maliyetine eklenmesi gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2006 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-313-12607 26/12/2006*10742 Sayılı Özelgesi)

 

0.0
Son Güncelleme Tarihi: Salı 14 Nisan 2020 18:22
İlgili İçerikler :: Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz harcamalarının gider yazılıp indir BTK Tarafından Verilen Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı Kapsamındaki Harcamaların Muhasebeleştirilmes Bilgisayar Sistemlerinin Teslimine Yönelik Yapılan İhale Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Ödenen Tut Binanın İnşaatı Süresince Ortaya Çıkan Ve Genel Yönetim Gideri Olarak Yapılan Harcamaların Doğrudan Aralık Ayına Ait Giderlere İlişkin Faturaların Ocak Ayı İçerisinde Gelmesi Halinde Söz Konusu Fatura Çalınan Araca İlişkin Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Fatura Düzeni AVM Tarafından Yapılan Kampanyaya İlişkin Ödemelerin Gider Yazılıp Yazılamayacağı. Mülkiyeti Başkasına Ait Olan Fakat Ticari Faaliyette Kullanılan İşyerine İlişkin Giderler İndirim Ko Kombine Maç Bileti Harcamalarının, Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı