Bilgisayar Sistemlerinin Teslimine Yönelik Yapılan İhale Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Ödenen Tut

10 Nis 2020
123 Görüntüleme

Bilgisayar Sistemlerinin Teslimine Yönelik Yapılan İhale Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Ödenen Tutarların Gider Yazılıp Yazılmayacağı

Özet : İmzaladığınız sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmemesinde şirketiniz ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurunun bulunmaması kaydıyla,yapılan geri ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesindeki giderler hasılattan indirim konusu yapılabilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safı kazancın tespitinde gider olarak indirilmesinin kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde de, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderlerinin kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, özelge talep formuna ek olarak verilen dilekçeden söz konusu ihale sözleşmesinin 2014 yılında imzalandığı, 2014 ve 2015 yıllarında lot-4 ve lot-5’e ait ürünler için tedarik- teslim- kurulum- devreye alma- muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı, geçici kabul sertifikasının Kontrat Makamı “

()” tarafından imzalanmasının ardından hakediş ödemelerinin yapıldığı ve bir senelik garanti sürelerinin başladığı, kesin kabul tarihine kadar geçmesi gereken bir senelik garanti süresi içinde iken lot-4’e ait ürünlerin Orijin Sertifikalarının (İsrail Orijinli) geçerli belgeler olmadığının ve kabul edilemeyeceğinin Kontrat Makamınca bildirildiği, bunun üzerine ithalatçı firmadan temin edilen yeni Orijin Sertifikasının (İtalya Orijinli) Kontrat Makamına iletildiği ancak Kontrat Makamı tarafından 08.01.2016 (CAL/0154) tarihli yazı ile sözleşmede menşe ülkenin İsrail olarak görünmesine rağmen son teslim edilen orijin sertifikasında menşe ülkenin İtalya olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini ve sözleşmenin lot-4 kısmının iptal edildiğini ve bu kısım için ödenmiş olan sözleşme bedeli (266.000,00- Euro) ile konuya ilişkin olarak kararlaştırılan para cezasının (31.187,40- Euro) verilen banka hesaplarına yatırılmasının talep edildiği, Lot-4’e ait iade edilmesi gereken 266.000,00- Euro’nun şirketinizin anılan kurumdan olan başka alacaklarından mahsup edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, () ile imzaladığınız sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmemesinde şirketiniz ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurunun bulunmaması kaydıyla,yapılan geri ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmeyerek anılan zararın meydana gelmesinde şirketiniz ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurunun bulunması durumunda ise söz konusu geri ödemenin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2017 Tarih ve 38418978-120[40-16/2]-3001 Sayılı Özelgesi)


0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Ortaklarına Ödenen Ücretler Toplu İş Sözleşmeleri İle Eskiye Yönelik Olarak Ödenen Ücret Farklarının Vergilendirilmesi Bilgisayar Yazılım Programının Üretimine İlişkin Harcamaların Yazılımın Maliyetine Eklenmesi Gerekme Eksik Faiz Tahakkuku Nedeniyle Bulunan Matrah Farkının, Bir Sonraki Yıl Hesaplarında Gider Ödenen Ciro Priminin Gider Niteliği Hk. Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edil Binanın İnşaatı Süresince Ortaya Çıkan Ve Genel Yönetim Gideri Olarak Yapılan Harcamaların Doğrudan