Alış faturalarının ihracat faturalarından sonraki tarihlere ait olması KDV iadesi uygulamasına engel teşkil eder mi?
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com
(08.07.2011)

Tüm Makaleleri

KDV iadesi uygulamasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de geç gelen faturalarda yer alan KDV’lerin iade kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Bu konu da  zaman zaman uygulamada duraksamalar olmaktadır. İhraç edilen mallarla ilgili olmak kaydıyla  ihraç tarihinden sonraki bir tarihi taşıyan faturalardaki KDV’lerinde iadeye konu olması gerekmektedir. Nitekim bu konuya ilişkin Gelir İdaresi tarafından 31/12/2010 tarihinde verilen bir özelgede de bu görüş bildirilmiştir. Söz konusu özelgenin özeti aşağıdaki gibidir.
 
‘... Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan mükelleflere yapmış olduğunuz teslimlerle ilgili olarak 2009/Eylül dönemi için 3.767,50 TL, Ekim/2009 dönemi için 4.240,87 TL iadesi gereken katma değer vergisini (KDV) SGK prim borçlarınıza mahsubunu talep ettiğiniz,

Ancak söz konusu teslimlerinize ilişkin yüklenmiş olduğunuz katma değer vergilerine ilişkin ibraz edilen yüklenilen KDV listelerindeki fatura tarihlerinin aynı mallara ilişkin ihracat fatura tarihlerinden sonraki tarihleri kapsaması nedeniyle mahsuben iade talebinizin adı geçen vergi dairesince 15/2/2010 tarih ve 4311 sayılı yazıyla reddedildiği,
belirtilerek konu hakkındaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, aynı Kanunun 32 nci maddesine göre iade edilmekte olup, ihracat teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının iade ve mahsubuna ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B bölümüne göre, istisna kapsamında teslim edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi, teslimlerin yapıldığı veya hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (yurt içi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilecektir. Vergilendirme dönemi itibariyle indirilemeyen katma değer vergisi, Kanunun 32 nci maddesi gereğince iade konusu olacaktır.

Buna göre; ... Serbest Bölgesine ihracını gerçekleştirdiğiniz malların, alımına ilişkin faturalardaki mallar ile aynı mallar olduğunun YMM tasdik raporu veya vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi ve iadenin yapılmasına engel olacak başkaca bir nedenin bulunmaması kaydıyla, alış faturalarınızın ihracat faturalarınızdan sonraki tarihlere ait olması iade uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.
(Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 31/12/2010 Tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-30-76 sayılı Özelgesi)