Doğrudan gelir desteği ödemesi hasılat olarak kaydedilmeli midir?
H.Özer Ermumcu
YMM / Tax Partner
ozerermumcu@hsyaudit.com
(10.07.2013)

Tüm Makaleleri

Doğrudan gelir desteği ödemesi hasılat olarak kaydedilmeli midir?
Uygulamada Devletçe doğrudan gelir desteği ödemesi yapılması halinde söz konusu bu gelir desteği ödemesinin yasal defterlere nasıl kaydedilmesi gerektiği hususunda tereddütler oluşmaktadır Konuya ilişkin olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu 28.02.2013 tarihli özelgenin özeti aşağıdaki gibidir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde; "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler"  hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zirai işletme esasına göre hasılatın hangi unsurlardan oluştuğu bentler halinde sayılmış olup, aynı fıkranın (1) numaralı bendine göre de, evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (Primler, risturnlar ve benzerleri dahil) hasılat olarak sayılmaktadır.
Mezkûr Kanunun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendinde de, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 1, bunun dışında kalanlarda % 2; diğer zirai mahsuller için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 2, bunun dışında kalanlarda  % 4 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, çiftçilere ödenmekte olan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri mezkûr Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11-d) bendi uyarınca (% 0) tevkifat oranında vergilendirilmektedir.
Bu hükümlere göre, tarafınıza ödenen doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemesi kapsamındaki tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaması, bunlar dışında sağlanan destek tutarlarının ise aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.
Ayrıca, sağlanan tüm destek tutarlarının Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince hasılat olarak değerlendirilmesi ve anılan ödemeler üzerinden yapılan vergi tevkifatının yıllık beyannameniz üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.(Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28.02.2013 Tarih ve 18008620-120[ÖZG-2012-16]-15sayılı Özelgesi)
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.