Google Reklam Giderlerinin Vergisel Durumu
Ergin Özdemir
Tax / Auditor
erginozdemir@hsyaudit.com
(12.12.2012)

Tüm Makaleleri

Son dönemde birçok firma reklamlarını hem düşük maliyetini hem de kolay ulaşılabilirliğini dikkate alarak internet üzerinden yapmaktadır. Bu reklamların en yaygın kullanılanı hiç şüphe yoktur ki Google. Ancak bu tür reklamlarda birçok firmanın gözden kaçırabileceği bazı vergisel durumlar mevcuttur.
Kurumlar Vergisi Kanunu açısından düşündüğümüzde, öncelikle Google firmasının kazancının kurumlar vergisine tabi olup olmadığına bakmamız gerekmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Mükellefler ve Mevzu” başlıklı 6. maddesinde “Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır. Burada bahsi geçen Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler “dar mükellefler”dir.
Aynı kanunun 7/1. maddesinde ticari kazancın Türkiye’de elde edilmiş olması; “kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması” şartına bağlanmıştır.
Kurumlar vergisi açısından firmaları etkileyen asıl sorun ise stopaj yapılıp yapılmayacağıdır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde dar mükellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.
Bu bilgiler ışığında, Google firmasının Türkiye’de işyeri ya da daimi temsilcisi olmadığından, dar mükellef sayılmayacağı gibi, kazançları kurumlar vergisine tabi olmayacak olup, bu ödemeler üzerinden stopaj da yapılmayacaktır.
Katma Değer Vergisi Kanunu açısından baktığımızda ise; 15 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nin “Yurtdışından Sağlanan Hizmetler” başlıklı bölümünde konuya ilişkin düzenleme getirilmiştir. Söz konusu kısım aynen aşağıdaki gibidir:
“Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b. maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen(*) veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.”
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9/1. maddesi ise, şu şekilde hükmetmektedir:
“Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”
Buna göre, söz konusu hizmetten faydalanıldığında belge üzerindeki tutar üzerinden KDV hesaplanarak 2 nolu KDV beyannamesinde sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi; 1 nolu KDV beyannamesinde ise indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Tüm bunlara ek olarak, 12 Mayıs 2011 tarihli Vatan Gazetesi haberinde, Google firmasının Türkiye’de kurulmuş olan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. üzerinden değil, İrlanda’da kurulmuş olan Google Ireland Ltd. üzerinden fatura düzenleyerek vergi kaybına yol açtığı, bu durumun da vergi inceleme elemanlarının gözünden kaçmadığı belirtilmiştir. Haberde, Google firmasının Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden vergi mükellefiyetinin olması gerektiği konusunda 2009 yılında yapılan bir incelemede Google firmasına 2007 ve 2008 yılları için 71 milyon liralık vergi cezası kesildiği, ardından Google firmasıyla uzlaşma masasına oturulduğu, fakat uzlaşmanın gerçekleşmediği bilgisi yer almaktadır. Yine gazetenin haberine göre uzlaşma sağlanamamasının ardından Google dava yoluna gitmiş ve davayı kaybetmiştir. Son olarak Danıştay’da temyiz davası açmıştır.
Sonuç olarak, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması açısından, Google firması yurtdışından fatura düzenlediği sürece fatura tutarı üzerinden başka hiçbir kesinti yapmadan KDV hesaplanarak 2 nolu KDV beyannamesinde sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi;1 nolu KDV beyannamesinde ise indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir.
 
* KDV Kanunu’nun 6. Maddesindeki “değerlendirme” hükmü 27.01.2000 tarihli ve 4503 sayılı kanunla kaldırılmıştır.
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.