Hurda Metallerin Satışında Katma Değer Vergisi
Altuğ Özöğüt
SMMM / Tax Manager
altugozogut@hsyaudit.com
(03.12.2012)

Tüm Makaleleri

Hurda Metallerin Satışında Katma Değer Vergisi
 
İşletmelerin günlük ticari faaliyetleri içerisinde gerçekleşen hurda metallerin satışı sırasında Katma Değer Vergisi istisnası uygulaması veya istisnadan vazgeçilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır.
 
Öncelikle belirtmek gerekir ki,  KDV kanununun 17 maddesinin 4.fıkrasının g bendine göre; Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi,tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,Katma Değer Vergisinden İstisnadır.
Ancak, KDV Kanunun 18/1 inci maddesinde; vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri hükmü de yer almaktadır. Buna istinaden dilekçe ile talepte bulunan mükellef istisnadan yararlanmama yolunu tercih edebilir. Burada dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken istisnadan yararlanmak istemeyen mükellefin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen aynı nitelikli işlemlerin tamamı için aynı uygulamaya devam etmek zorunda olduğudur. Şu kadar ki, bu mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlerle şümulü bulunmamaktadır.
Ayrıca, 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV’den müstesna olduğu ancak istisnadan vazgeçilmesinin mümkün olduğu ve istisnadan vazgeçenlerin bu malların tesliminde, tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı konuları açıklanmıştır.
İstisnadan vazgeçilmesi durumunda, aynı kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetki ile yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre hurda metal satışları (I) ve (II) sayılı listeler kapsamına dahil olmadığından  %18 KDV oranına tabi olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, KDV Kanununun 30.maddesinin a fıkrasına göre;vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirilemeyeceğidir. Bu nedenle istisna söz konusu olarak satışı gerçekleşen mal ve hizmetlerin alış vesikalarında indirilmiş olan KDV’nin ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak ise,
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, hurda metal satışlarının Katma Değer Vergisi kanununu karşısında 2 farklı uygulamaya tabii olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu uygulamalar aşağıda yer almaktadır.
·         KDV istisnasının uygulanması sırasında yapılması gerekenler;
İşletmelerce yapılacak hurda metal teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV den istisna olacaktır. Ancak, bu satışlarla ilgili yüklenilen verginin, Kanunun 30/a maddesi gereğince indirimi mümkün olmadığından iadesi de mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, hurda metal tesliminde bulunulan dönemlerde, bu mallarla ilgili yüklenilen ya da bu malların maliyetleri içerisinde yer alan KDV’lerin, indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak, ilgili döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin "(30) İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmesi gerekmekte olup, bu tutarların, ilgili takvim yılı kurum kazancının tespitinde işin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
KDV istisnası ile kesilecek faturanın “3065 sayılı kanunun 17/4g. No’lu maddesi gereği KDV’den istisna edilmiştir” ibaresi ile KDV’siz olarak kesilmesi uygun olacaktır.
·         KDV istisnasından vazgeçilmesi durumunda yapılması gerekenler;
İşletmelerin yapacakları hurda satışları sırasında KDV istisnadan vazgeçilmesi durumunda, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunularak, belirtilecek işlem türleri için vergiye tabi tutulma talep edilebilecektir.
Bu durumda hurda metaller genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacak ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, alıcılar tarafından  9/10 oranında tevkifata tabi tutulacak şekilde düzenlenecektir.İstisnadan vazgeçen mükellefin keseceği fatura örneği aşağıda yer almaktadır.
Örnek;
KDV hariç 1.000,00 TL tutarındaki hurda satışı % 18 KDV’ye ve 9/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir;
Malın Cinsi Miktar Birim Fiyat Tutar
HURDA METAL 1000 KG 1,00 TL 1.000,00 TL
       
  KDV %18   180,00 TL
  ARA TOPLAM   1.180,00 TL
  TEVKİF EDİLEN KDV 9/10   162,00 TL
  ÖDENECEK OLAN TUTAR   1.018,00 TL
Yukarıdaki örnekte gösterilen fatura üzerinde yapılan tevkifat işlemi, satıcı tarafından 1 No’lu KDV Beyannamesinin “Kısmi Tevkifata Tabi İşlemler” sütununda gösterilecektir. Alıcı ise tevkifat tutarını 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.