OGS, KGS ve AKBİL Giderlerinin Katma Değer Vergisi Yönünden İncelenmesi
Seral Yalçın
Tax Manager
seralyalcin@hsyaudit.com
(19.11.2012)

Tüm Makaleleri

Yazımızın konusunu; yaygın olarak yapılan OGS, KGS ve AKBİL giderleri için belge üzerinde ayrıca gösterilmeyip toplam tutar içerisinde yer alan Katma Değer Vergisinin, uygulamada sıkça rastlanan kurum kazancından indirilen gider ile birlikte gider hesaplarına intikal ettirilmesi hususu oluşturmaktadır.
 
Kurum kazancının tespitinde gider hesaplarına intikal edecek ve edemeyecek unsurlar 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 40 ve 41. Maddelerinde belirtilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 58. Maddesinde ise, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisinin, Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4. maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği, 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde ise belli bir tarifeye göre tespit edilen işlerde, fiyatı ilgili müessese veya Devlet tarafından önceden belirlenen mal teslimi ve hizmet ifalarında nihai perakende satış fiyatının Katma Değer Vergisi dahil edilerek belirlenmesinin mümkün bulunduğu ve son olarak 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi’nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda Katma Değer Vergisi’nin ayrıca gösterilmeyeceği, vergi dahil tek tutar olarak ifade edileceği belirtilmiştir. Ayrıca kanunun 1/3-g maddesi gereği Otoyol ve Boğaz Köprüleri Geçiş ücretlerine %18 oranında KDV dâhil edilmiştir.
 
Bahsi geçen iç yüzde oranı ile KDV’nin hesaplanması ise aşağıdaki formül ile yapılabilecektir.
 
Toplam Bedel x vergi oranı / (100 + vergi oranı)
 
Sonuç olarak, OGS, KGS ve AKBİL ücretleri Katma Değer Vergisi Kanunun 20/4. maddesine göre Katma Değer Vergisi dâhil olarak belirlendiğinden, bu ücretlerin yasal defterlere kaydedildiği dönemde Katma Değer Vergisi’nin iç yüzde yöntemiyle indirim konusu yapılması ve Katma Değer Vergisi hariç kalan tutarın gider hesaplarına intikal ettirilmesi doğru uygulama olacaktır. 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.