Mükellefiyetin Sona Ermesi Durumunda, Sonraki Döneme Devreden KDV İade Alınabilir Mi?
H.Özer Ermumcu
YMM / Tax Partner
ozerermumcu@hsyaudit.com
(11.05.2012)

Tüm Makaleleri

Katma Değer Vergisini Kanunu’nun indirim mekanizmasını düzenleyen 29 ncu maddesi hükmü gereği;
Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler
a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun genel kuralı; bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.
Bu genel kuralın iki istisnası vardır
1-Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla giderilemeyen KDV
Katma değer vergisi Kanunu’nun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. (KDV Md:32)
2-İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla giderilemeyen KDV
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir
Tam istisna kapsamındaki işlemler ve vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV ler dışında KDV iadesi söz konusu değildir. Bu nedenle de, mükellefiyetin sona ermesi halinde indirim yoluyla giderilememiş “Sonraki Döneme Devir KDV” olması halinde, bu KDV nin mükellefe iadesi söz konusu olmayacaktır. Ancak iade edilmeyen bu KDV mükellefler tarafından gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 Sayılı özelgesi de bu yöndedir. Adı geçen özelge aşağıya aynen alınmıştır.
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; terk ettiğiniz faaliyetinize ilişkin olarakkatma değer vergisi beyannamenizde yer alan sonraki döneme devreden KDV'nin iade alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; KDV Kanununun 29/2 maddesinde; "bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez" hükmüne yer verilmiş, yüklenilen vergilerin iadesine imkan tanınan işlemler KDV Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında; mükellefiyetinizin sona ermesi nedeniyle üzerinizde kalan ve indirim yoluyla giderilemeyen (sonraki döneme devrolunan) katma değer vergisinin;
- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde bu işlemlerinize isabet eden kısmı KDV Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde tarafınıza iade edilebilecek,
- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden KDV nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde ise bu işlemleriniz nedeniyle yüklenilmeyen kısmının tarafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza mahsubu mümkün olmayıp, indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.