Pişmanlık müessesesi nedir? Sonuçları nelerdir?
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com
(16.03.2012)

Tüm Makaleleri

Pişmanlık müessesesi  nedir? Sonuçları nelerdir?

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi vergi ziyaı cezası kesilmez. Bu uygulama kanuni düzenleme şeklinde ifadesini pişmanlık ve islah olarak bulur. Pişmanlık müessesesinden yararlanma şartları ve sonuçlarının düzenlendiği Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci maddesinin hükümleri aşağıdaki gibidir.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)
2. (Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması;
3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması;
4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi;
5.  Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödenmenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.
Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 360 ıncı madde hükmü uygulanmaz.
Bu madde hükmü Emlak Vergisinde uygulanmaz. 
Yine yukarıda yer alan kanuni düzenlemeleri özetleyecek olursak
·         Pişmanlık beyana dayanan vergilerde uygulanır.
·         Pişmanlık uygulanması için vergi ziyaı meydan gelmiş olması gerekir.
·         Pişmanlık talebi dilekçe ile bildirilmelidir.
·         Mükellef dilekçesinden önce başka birisi tarafından herhangi bir ihbarda bulunulmuş olmamalıdır.
·         Dilekçe mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesi başlamadan veya olayın takdir komisyonuna intikalinden önce verilmiş olması gerekir.
·         Dilekçenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde beyannamenin verilmesi veya eksikliklerin düzeltilmesi gerekir.
·         Dilekçenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde vergi ve pişmanlık zammı ödenmelidir.
·         Pişmanlık talebi usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini etkilemez.
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.