Altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağı damga vergisine tabi midir?
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com
(05.02.2012)

Tüm Makaleleri

Altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağı damga vergisine tabi midir?
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 4’üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.
Uygulamada altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağının damga vergisine tabi olup olmayacağı konusunda tereddütler yaşanmış ve İstanbul Vergi Dairsi Başkanlığı tarafından  03.10.2011 tarihinde verilen özelgede  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa tabi kağıtların düzenlendiği (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmayan "Kesin Kabul Tutanağı'" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği görüşü verilmiştir. Söz konusu özelgenin özeti aşağıdaki gibidir.
 
‘İlgide kayıtlı başvurunuz ve ekinin incelenmesinden, Noterliğinizde tasdiki istenen ""Kesin Kabul Tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 4’üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için öncelikle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlardan olması ya da bu kağıtlar mahiyetinde olması gerekmektedir.
Bu itibarla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kağıtların düzenlendiği (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmayan yazınız eki "Kesin Kabul Tutanağı'" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1703 sayılı Özelgesi)
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.