Faturalarda sıra numarası atlanması halinde boş olan faturalar kullanılabilir mi?
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com
(05.12.2011)

Tüm Makaleleri

Faturalarda sıra numarası atlanması halinde boş olan faturalar kullanılabilir mi?

Uygulamada zaman zaman firmalar fatura düzenlerken seri numaraları arasında hata yapabilmekte ve bazı ciltler kullanılmadan daha sonraki sıradaki ciltleri kullanabilmektedir. Bu durumda aradaki ciltlerin tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ve bu işlem için cezai bir yaptırım olup olmadığı gündeme gelmektedir.
Faturaya ilişkin yasal düzenlemelere VUK’un 229’uncu madde ile 232’nci maddeleri arasında yer verilmiştir. Söz konusu kanun maddelerinde sırasıyla 229’uncu madde de faturanın tarifi yapılmış, 230’uncu madde de faturanın şekline ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, 231‘inci madde de fatura nizamı ve 232’inci madde de ise fatura kullanma mecburiyetine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu göre ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Anılan Kanunun fatura nizamını düzenleyen 231’inci maddesinin birinci bendinde ‘. Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği, aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Buna göre faturaların sıra numarası dahilinde düzenlenilmesi gerekmektedir.
Kullanılmadan atlanılan faturaların mevcut olması halinde bu faturaların tekrar kullanılabilmesi için vergi dairesine başvurulması ve bu boş faturaların mevcut olduğu ve sehven atlandığına dair bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tutanaktan sonra bahsi geçen boş faturalar kullanılabilir. Ancak bu durumun mevcudiyeti halinde daha önce bahsedilen “ Fatura Nizamı” başlıklı 231/1 inci maddede belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olacağından mükellef adına VUK’un 352/II–7’nci maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Maliye Bakanlığı konuya ilişkin vermiş olduğu özelgeler de bu görüşü teyit etmiştir. Nitekim bu özelgelerden bir tanesi aşağıya alınmıştır.
 
Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı.
(26/08/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 231-102 Sayılı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesi)
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; ...... tarih ve CB-577550 seri ve sıra numaralı irsaliyeli faturadan sonra, CB-577551 sıra numaralı irsaliyeli fatura yerine sehven CB-577951 seri ve sıra numaralı irsaliyeli fatura koçanının kullanılmaya başlandığı, buna göre arada kullanılmayan 400 adet irsaliyeli faturanın bulunduğu belirtilerek, söz konusu 400 adet irsaliyeli faturanın kullanılmasında herhangi  bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229, 230 ve 231'inci maddelerinde faturanın tanımı ,şekli ve nizamı hükme bağlanmış olup, "Faturanın nizamı" başlıklı 231'inci maddesinin 1'inci fıkrasında da;
 "Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
            1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
............." hükmü yer almaktadır.
Yine aynı kanunun "Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat" başlıklı 3'üncü maddesinde ise; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her tür delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu kurala bağlanmıştır.
Buna göre, her ne kadar dilekçenizde bahsi geçen faturalarınızın sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu ilgili madde hükmünde de belirtildiği üzere belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, anılan kanunun "Fatura nizamı" başlıklı 231/1'inci maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan aynı kanunun 352/II-7'nci maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir.
 Bilgi edinilmesini rica ederim.
(27/09/2007 Tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-39 Sayılı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesi de aynı yöndedir. )
 

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.