Uzlaşma konusu yapılan vergiler için düzeltme talebinde bulunulabilir mi?
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com
(15.08.2011)

Tüm Makaleleri

Uzlaşmaya ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1-12’nci maddeleri arasında yer verilmiştir. Ek 1 madde de re’sen ve ikmalen tarh edilen ve bunlara ilişkin cezalar hususunda idare ile mükellefin uzlaşabileceği esasına yer verilirken, yine Ek 6’ncı maddede uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açılamayacağı ve hiçbir mercie şikayette bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hükme göre uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde uzlaşma tutanağının mükellefe tebliğ ile üzerinde uzlaşılan vergi kesinleşmektedir.
Ancak vergi sistemimizde hata üzerinden vergi alınmaması esası açık bir şekilde benimsenmiş olup vergi hatalarının düzeltilmesine yapılan yasal düzenlemelerle olanak sağlanmıştır.
Uzlaşma yolu ile kesinleşen vergilerdeki vergi hataları da bu bağlamda değerlendirildiğinde; Maliye Bakanlığı uygulamalarına göre sadece aşağıda yer alan vergilendirme hataları için düzeltme talep edilebilecek ve düzeltme işlemi yapılacaktır
  • Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatlar
  • Vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatlar
  • Aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatlar
‘Bu durumda , uzlaşma yoluyla kesinleşen herhangi bir vergilendirme olayında yukarıda üç şekilde sayılmış olan hata türlerinden herhangi birinin yapıldığının tespit edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu nedenle vergilendirme işleminde uzlaşmaya konu edilmiş ve uzlaşmanın sağlanması sonucu kesinleşmiş bulunan tarhiyatta yapılmış olan mevzu hatasının uzlaşma görüşmeleri sırasında dikkate alınmamış olması nedeniyle hatalı olarak uzlaşma yoluyla da kesinleşen miktarların düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak düzeltilmesi imkan dahilindedir. Nitekim konuya ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgelerde bu yöndedir. (Maliye Bakanlığı Özelgesi 09.12.2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.44/4417-324/66094)

     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.