Yanlış defter tutma KDV indirimlerinin reddini gerektirmemektedir/Keeping of erroneous books does not necessitate the rejection of VAT deduction
Yanlış defter tutma KDV indirimlerinin reddini gerektirmemektedir
 
(Danıştay 4. Dairesi  21.03.2007 Tarih  Esas No:2006/286, Karar No:2007/913)
‘Bilanço defteri yerine işletme defteri tutulması nedeniyle takdir komisyonuna gidilmesi sonucu matrahı aynen kabul eden komisyon kararı üzerine, KDV indirimlerinin reddedilmesi yoluyla tarhiyat yapılamayacağı.
İstemin Özeti:Bilanço esasına göre defter tutması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tuttuğu ileri sürülen davacının indirimleri kabul edilmeyerek 2002 Nisan dönemi için re’sen katma değer vergisi salınıp, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. (…) Vergi Mahkemesi kararıyla; Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde re’sen takdir nedenlerinin belirtildiği, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesinde ise alınan mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin alış vesikalarında gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği kuralının getirildiği, olayda, 1999 yılı hasılatı nedeniyle davacının 01.01.2001 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutması nedeniyle dönem matrahının tespiti için takdir komisyonuna sevkedildiği, takdir komisyonunca matrah artırıcı bir delil bulunmadığı belirtilerek beyan edilen matrahın aynen kabul edildiği, davalı İdarece, alışlara ait vesikaların yasada belirtilen esaslara uygun defterlere kaydedilmediğinden indirimlerin reddi suretiyle tarhiyat yapıldığı, re’sen takdir nedeni bulunmakla birlikte takdir komisyonunca da mükellefin beyanı aynen kabul edildiğinden ve defter kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı yolunda bir somut tespit yapılmadan, indirimlerin kabul edilmemesi suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, yapılan tarhiyatın kanuna uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar:Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, (…) Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Keeping of erroneous books does not necessitate the rejection of VAT deduction
 
(Council of State 4th Department, Dated 21.03.2007, File No. 2006/286, Resolution No: 2007/913)
 
‘Application to the appraisal commission on grounds that the enterprise has maintained operating ledger instead of balance sheet book, and upon the decision of the commission which had accepted the assessment base as it is, the reversal of the decision concerning the rejection of the VAT deductions of the enterprise.
 
Summary of the Request:
 
The defendant is an enterprise who has maintained operating ledger instead of balance sheet book. Hence, the VAT deductions of the defendant was rejected by the tax office, and VAT on valorization basis and tax penalty was imposed on the defendant taxpayer for April 2002 period. (…) In the resolution of the Tax Court, it was stated that the reasons for appraisal on valorization basis  were explained in  Article 30 of the Tax Procedures Code, and that in Article 34 of the Value Added Tax Code, it is stated that the Value Added Tax on goods and services provided may be deducted, on condition that it be shown separately on the purchase invoice,  and on condition that these documents be recorded in legal books. Hence, on account of the revenues generated in 1999, while the defendant should have maintained its book on balance sheet basis, it had maintained operating ledger as of 01.01.2001,   and was  therefore brought to the attention of the appraisal commission. The appraisal commission has, upon its investigation, declared that  it has not detected  any evidence that might increase  the declared tax base; that  the litigant administration  has made an assessment on the basis of the assertion that the documents relating to the purchases were not recorded in the legal books in compliance with the  applicable procedures, and has rejected the VAT deductions; that although there  existed adequate reason  for appraisal on valorization basis,  the appraisal commission has accepted the declaration of the taxpayer, and based on the argument that the imposition that is applied through the rejection of the deductions without concrete evidence that the book entries are not accurate and verifiable  would conflict with the law, the appraisal commission has decided on the lifting of the imposition. The litigant Tax Administration has asserted that the imposition is legitimate, and demands the reversal of the decision of the appraisal commission.
 
It was Resolved that  The assertions set forth in the petition of appeal were appropriate against the justifications provided for the reversal, and were not strong enough for the reversal of the decision passed by the appraisal commission.
 


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.