Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Tebliğ Taslağı
Bilindiği gibi, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına, elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti. Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından, 18.12.2014 tarihinde, söz konusu hususlar hakkında açıklamalara yer verilen Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ Taslağına göre, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının hangileri olacağı ve yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasların ne şekilde olacağı hakkında yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Elektronik Fatura Kullanma ve Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler Tebliğ taslağında yapılan açıklamalara göre, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak;
a) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
b) 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere;
01/01/2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca, bu tebliğin yayım tarihinden sonra, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükelleflere ve 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir. Örnek: Bu Tebliğ kapsamında mükellefler, içinde bulundukları takvim yılının 1 Ekim tarihine kadar yukarıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde, izleyen takvim yılının başından itibaren, 1 Ekim tarihinden sonra yukarıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde ise izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçmek zorundadırlar. Bu Tebliğ kapsamında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yolcu Beraberi Eşya ihracında e-Fatura Uygulaması
e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 26/04/2014 Tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar) ihracına ilişkin olarak fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin esaslar, uygulamanın başlangıç tarihi ile yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükelleflerin ve yetki belgeli aracı kurumların e-fatura sisteminden yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.