Resul Kurt: "İş kazasında kusur tespitini kim yapacak?"

İş kazaları, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olmaya devam ediyor. İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sayılan durumlar sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.

İş kazası soruşturmaları, "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu" ile bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılmaktadır.

İşyerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olayları nedeniyle işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin, meydana gelen olaylardaki kusur derecelerinin belirlenebilmesine ve sorumluluk çerçevesinde 5510 sayılı Kanuna göre işlem yapılabilmesi için, SGK denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından kusur oranı belirlenmemekteydi. Bakanlık iş müfettişlerince kusur oranlarının tespiti için konu bakanlık ilgili çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmekteydi.

Ancak, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında işveren sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur oranlarının belirlenebilmesi amacıyla SGK birimlerince iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Bakanlık çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmesinin bu birimlerde ve iş müfettişlerinde çok yoğun bir iş yüküne sebebiyet verdiği, bu yoğunluğunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önleyici denetimlere ağırlık verilememesine sebep olduğu gerekçesiyle iş kazası ve meslek hastalığı vakalarında işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur derecesinin belirlenebilmesi için konu artık Bakanlık çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmeyecek.

Buna göre iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur oranları konusunda;

1- Maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

2- Bunların dışında kalan iş kazası vakaları için ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri/ Kontrol Memurlarınca denetim raporlarında belirtilen kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır. Bu nitelikteki iş kazalarına ilişkin denetim raporlarında kusur oranlarına mutlaka yer verileceği belirtilmiştir.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

1955 yılından itibaren her 3 yılda bir düzenlenen ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli uluslararası etkinliklerden birisi olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin 19'uncusu, 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek.

19.Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile eş zamanlı olarak yapılacak olan İSG Fuarı, birbirinden çarpıcı konu ve konuşmacılar ile sektörün nabzını tutmayı hedefliyor. Kongre'de çalışanların refah ve iş verimliliğini artıracak güvenli çalışma ortamı yaratma konuları ele alınacak. Fuar'da İş Güvenliği Malzemeleri, İş Elbiseleri, Yol ve Trafik Güvenliği, Kişisel Koruyucular, Yangın Güvenliği, Ölçümleme Teknolojileri ve Dedektörleri, Yükleme - Boşaltma - Kaldırma ve Stoklama Ekipmanları, Çevresel Hijyen ve Sınai Temizlik Malzemeleri, İlk Yardım Malzemeleri, Emniyet Ekipmanları, Elektrik Güvenliği, Çalışma Ortamı (ses - ısı - ışık vb.),  Danışmanlık, Sendika ve Medya gibi ulusal ve uluslararası firmalar ve kurumlar yer alacak.

(Dünya, 09.09.2011)     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.