Münferit beyannamede bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Münferit beyannamede aşağıda yazılı bilgilerin gösterilmesi gerekmektedir:

1 Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile mükellef hesap numarası;

2. Beyanname mükellef adına Türkiye'de başka bir kimse tarafından verilmişse, beyannameyi verenin adı ve soyadı, varsa ünvanı ile adresi;

3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler;

4. Elde edilen kazançların nev'i;

5. Elde edilen kazançların tutarı.     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.