Usulsüzlük Cezaları (2012)
  USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352)  
     
  MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE İKİNCİ DERECE  
    2012 2012  
  1-Sermaye Şirketleri 105,00 TL 58,00 TL  
  2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 66,00 TL 33,00 TL  
  3- İkinci sınıf tüccarlar 33,00 TL 16,00 TL  
   4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 16,00 TL 8,80 TL  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,80 TL 4,00 TL  
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,00 TL 2,30 TL  
         
  ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)  
         
  VUK       MADDE-353 FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 2012/TL  
  353/1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 180  
  353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000  
  353/2  Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180  
  353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 8.800  
  353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 88.000  
  353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere, 36  
  353/4  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 180  
  353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.000  
  353/7  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 220  
  353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 660  
  353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 130.000  
  353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 880  
  353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 660  
         
  VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza    
  Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.170  
  Mük.Mad.355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 580  
  Mük.Mad.355/3 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 280  
  NOT Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 880.000  
 


     
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.