TÜM MAKALELERİ
Altuğ Özöğüt
SMMM / Tax Manager
altugozogut@hsyaudit.com

Hediye Çeki Uygulamasında KDV 18.08.2014
Günümüz ekonomik koşullarında, firmaların yaptıkları satışlar konusunda giderek daha sert bir yarışa girdiği ortadadır. Bu sert rekabet ortamında satışları arttırmak amaçlı pek çok stratejinin uygulandığını görmekteyiz. Bu stratejilerden yaygın olar... 
Kira Ödeme ve Tahsilatlarında Belgelendirme 06.03.2013
Kira ödemeleri ve tahsilatlarına ilişkin uygulamada birtakım bilgi eksikliklerine ve yanlış uygulamalara rastlamaktayız. Konuyu tekrar kaleme almakla okuyucularımızın dikkatini bugün bir kez daha bu yanlışlıklara ve bunun sonucunda uygulanacak cezai ... 
Hurda Metallerin Satışında Katma Değer Vergisi 03.12.2012
İşletmelerin günlük ticari faaliyetleri içerisinde gerçekleşen hurda metallerin satışı sırasında Katma Değer Vergisi istisnası uygulaması veya istisnadan vazgeçilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. 
Şirketin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Satışında Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası 12.11.2012
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar vergisi Kanunu açısından, şirketlerin aktiflerine kayıtlı gayrimenkullerin elden çıkarılması sırasında, kanunlarda belirtilen istisnalardan yararlanabilmek için dikkat edilecek hususlar bu yazımızın konusunu olu... 
Reklam harcamaları marka yatırımı olarak aktifleştirilebilir mi? 04.10.2012
Konuya ilişkin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 26/07/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.26.15.02-105[315-2012/2]-138 sayılı özelgenin özeti aşağıdaki gibidir. 
Adi Ortaklıklar ve İş Ortaklıklarının Ortaklarına Dağıttığı Kazançlardan Tevkifat Yapılacak mıdır? 17.09.2012
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda adi ortaklıklar vergi mükellefi olarak tanımlanmamıştır. Ancak şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerin Kurumlar Vergisi Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlarla veya kanunun 2 nci maddesinde sayılanla... 
Kefalet nedeniyle ödenen alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? 13.06.2012
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1-Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenil... 
Teslimden önce fatura düzenlemesi halinde KDV iadesinden ne zaman yararlanılabilir? 04.05.2012
KDV’nin 10’uncu maddesinin (a) bendine göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi... 
Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce alınan aracın giderleri serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? 27.03.2012
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "Mesleki Giderler" başlıklı 68’inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hangi giderlerin hâsılattan indirilebileceği belirtilmiş, mezkur maddenin (4) numaralı bendinde de mesleki faaliyette kullanılan ... 
Teşvik kapsamında alınan hibeler vergiye tabi midir? 09.03.2012
Uygulamada zaman zaman teşvik kapsamında alınan hibelerin kurum kazancının bir parçası olup olmadığı konusunda duraksamalar olmaktadır. 
Mükellefiyeti olmayan şahıslardan alınan arsa, taşıt vb varlıklar Ba ve Bs formuna dahil edilecek mi? 01.02.2012
Uygulamada vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan arsa, taşıt vb varlıkların alımlarının Ba formuna dahil edilip edilmeyeceği ile bu şahıslara yapılacak arsa, taşıt vb varlıkların satışlarından dolayı alıcının Ba formu düzenlemesinin mümkün olmaması... 
Alınan avans için fatura kesilmesi gerekir mi? 12.01.2012
Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiş 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.