TÜM MAKALELERİ
S.Sabit Durlanık
YMM / Tax Partner
bilgi@muhasebevergi.com

Kamuya Yararlı Derneklere Vergi Kanunlarında Sağlanan Avantajlar Nelerdir? 15.10.2012
Bakanlar Kurulunca, kamuya yararlı dernek statüsü verilen derneklere Türk vergi sisteminde bazı avantajlar tanınmıştır. Söz konusu bu avantajlar aşağıdaki gibidir. 
Yıllara Yaygın İşlerden Zamanında Yapılmayan Vergi Tevkifatının Beyan Döneminden Sonra Telafisi Mümkün müdür? 18.04.2012
Gelir vergisi Kanunu’nun 94/3 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1-a maddesi hükümleri gereği, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işler dolayısıyla yapılan isti... 
Sermaye azaltımında ortaklara yapılan ödemeler gelir vergisi tevkifatına tabi midir? 14.03.2012
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b) bendi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında kâr payları üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin hükümlere yer... 
Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlarda kurumlar vergisi ve KDV 03.02.2012
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1'inci maddesinde yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendiri... 
2012 Defter Tutma Hadleri ve Sınıf Değiştirme Tutarı Nedir? 04.01.2012
Vergi Usul Kanunu’nun 176'ncı maddesi hükmü gereği; tüccarlar, defter tutmak bakımından iki sınıfa ayrılır: • I'inci sınıf tüccarlar, • II'nci sınıf tüccarlar, I'inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; II'nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı... 
Yıllara sari inşaat işinin fesh edilmesi halinde fesih tarihinden sonra yapılacak ödemelerden tevkifat yapılır mı? 25.11.2011
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilecek kazançların vergilendirilmesinde, kazançların yıllık olarak tespit edilmesinin dışında özel bir vergilendirme yöntemi belirlenmiştir. 
Ticaret Siciline Tescili Unutulan Şirket Nasıl Vergilendirilir? 05.10.2011
Uygulamada bazen kuruluş işlemleri yapıldıktan sonra şirketlerin ticaret siciline tescili unutulmakta ve faaliyete devam edilmektedir. Bu durumda yapılan işlemlerin vergilendirilmesi sorun olarak karşımız çıkmaktadır. 
Tasdikli Yasal Defterlerin Arka Yüzüne Muhasebe Kaydı Yapılabilir mi? 08.08.2011
Vergi Usul Kanunu’nun 175’nci maddesi mükelleflere, defter ve muhasebelerini işlerine uygun olarak düzenleme imkanı vermekle birlikte defter kayıtlarında bazı zorunluluklara uyulmasını da gerekli kılmıştır. Kanun, “ Kayıt Nizamı” başlığında topladığı... 
A4 kağıtlar Yasal Defter Olarak Tasdik Ettirilebilir mi? 25.07.2011
Tasdike tabi defterlere ve tasdik işlemlerine ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun 220’ncı maddesi ile 226’ncı maddeleri arasında yer verilmiştir.Anılan maddelerden 225’nci madde de, tasdike tabi defterlerin ne şekilde tasdik olunması gerekti... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.