TÜM MAKALELERİ
H.Özer Ermumcu
YMM / Tax Partner
ozerermumcu@hsyaudit.com

Doğrudan gelir desteği ödemesi hasılat olarak kaydedilmeli midir? 10.07.2013
Uygulamada Devletçe doğrudan gelir desteği ödemesi yapılması halinde söz konusu bu gelir desteği ödemesinin yasal defterlere nasıl kaydedilmesi gerektiği hususunda tereddütler oluşmaktadır Konuya ilişkin olarak 
Yeni Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri 21.11.2012
Ticari defterlerin tasdikine ilişkin esaslar 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır. 
Nakliye sırasında yanan malların maliyet bedeli gider yazılabilir mi? 03.10.2012
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesiyle, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, 
Kısım Kısım İhale Edilen İşlerin Yıllara Sâri İş Kabul Edilmemesinin Şartları Nelerdir? 21.09.2012
Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesi hükmü gereği; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayıl... 
Turizm İşletmelerine Dahil Binalar İçin Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti 10.06.2012
Emlak Vergisi Kanunu’nun 5/b maddesi uyarınca, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri işletmelerine dah... 
Mükellefiyetin Sona Ermesi Durumunda, Sonraki Döneme Devreden KDV İade Alınabilir Mi? 11.05.2012
Katma Değer Vergisini Kanunu’nun indirim mekanizmasını düzenleyen 29'uncu maddesi hükmü gereği; Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak... 
Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda Yıllara Sari İş Olarak Kabul Edilmez 16.04.2012
Gerek ihale makamınca kısım kısım ihale edilen işler ve gerekse birinci derece müteahitlerce üstlenilen işlerin taşeronlara kısım kısım yaptırılması ve işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde, yapılan işler yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olmaya... 
Kıst Amortisman Nedir ve Nasıl Hesaplanır ? 21.03.2012
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay k... 
Matrah Artırımında Bulunulan Yıllar İçin Sahte Belge Düzenleme ve/Veya Kullanma Nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulamaz 27.02.2012
6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “ un 6’ncı maddesinin 1 numaralı bendi hükmü gereğ... 
Kooperatifin Arsasını Hisseleri Oranında Ortaklarına Devir Etmesi İşlemi Vergiye Tabi midir? 02.02.2012
Kooperatifler, üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esasıyla kurulmaktadırlar. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık ko... 
Adına fatura düzenlenen kişi ile ödemeyi yapan kişinin farklı olması VUK’a aykırılık oluşturur mu? 09.01.2012
Uygulamada çeşitli nedenlerde dolayı adına fatura düzenlenen kişi ile ödemeyi yapan kişi farklı kişiler olabilmekte olup bu durumun Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı olup olmadığı hususunda duraklamalar olmaktadır. 
Asgari Tarifenin Altında Alınan Ücrette KDV Matrahı Ne Olacak? 06.01.2012
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, 67'nci maddesinin birinci fıkrasında da serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek fa... 
Defter tasdikinde dikkat edilmesi gereken hususlar 26.12.2011
Vergi Usul Kanunu’na göre tasdike tabi defterlere Vergi Usul Kanunu’nun 220’nci maddesinde yer verilmiştir. Sözkonusu düzenlemelere göre aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi mecburidir. 
Banka dekontuna dayanarak KDV indirimi yapılabilir mi? 21.11.2011
Katma Değer Vergisi Kanununun; "Vergi İndirimi" başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin ola... 
Kiralama İşlemlerinde Özellikli Durumlar ve KDV uygulaması 01.11.2011
KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması iş... 
Yurt Dışında Ödenen Kira Giderleri Türkiye’deki Kira Gelirlerinden Düşülebilir Mi? 06.10.2011
Gelir Vergisi Kanununda ticari işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin, gayrimenkul sermaye iradı kategorisinde vergilendirilmesi esası benimsenmiştir. Bunlardan birincisi, vergiye tabi gelirin doğrudan yüzde 25’inin... 
Serbest meslek faaliyetinin ticari kazançla birlikte yapılması halinde hangi defter tutulur? 28.09.2011
Hem Serbest Meslek Kazancı, hem de ticari kazanç elde eden mükelleflerin hangi defteri hangi esaslarla tutacağı uygulamada tereddütler oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili 
İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsiki. 22.09.2011
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen be... 
Beyannamede gösterilmeyen geçmiş yıl zararları indirim konusu yapılabilir mi? 15.09.2011
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılaca... 
Yeni Özelge Sistemi 22.07.2011
6009 Sayılı Yasa ile vergi kanunlarında yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi de özelge yöntemi ile ilgili gerçekleştirildi. Özelge sisteminde yapılan en önemli değişiklik, daha önce özelge sadece vergi mükelleflerine ceza kesilmesini engellerke... 
Mükellef şahsına ait otomobilini ticari işletmesine kiralayabilir mi? 07.07.2011
Mükellefin şahsına ait binek otomobilini yine kendisi ile sözleşme yaparak ticari işletmesine kiralaması durumunda, söz konusu araca ilişkin giderlerin safi ticari kazancın tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı uygulamada tartışmalara ve farklı gör... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.