TÜM MAKALELERİ
Dr.Hasan Yalçın
YMM / Managing Partner
hasanyalcin@hsyaudit.com

Serbest meslek kazancının tespitinde kira giderleri 28.08.2012
Serbest meslek erbabı , serbest meslek faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç duymuş olduğu bir çok alet,edevat ve diğer iktisadi kıymetleri satın alabileceği gibi bunları kiralayabilir de.Bu bağlamda serbest meslek faaliyeti kapsamında, söz konusu faal... 
Telif Kazançları İstisnası nedir? Kimler Yararlanabilir? 09.04.2012
Telif kazançları istisnası olarak adlandırılan istisnaya Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılar... 
Pişmanlık müessesesi nedir? Sonuçları nelerdir? 16.03.2012
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi vergi ziyaı cezası kesilmez. Bu uygulama kanuni düzenleme şeklinde ifadesini pişmanlık ve ... 
Gayrimeşru ödemeler gider yazılabilir mi? 17.02.2012
Zarar, ziyan ve tazminat ödemelerinin gider yazılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bölümde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere zarar, ziyan veya tazminat ödemesine konu olan işin kanunla yasaklanmış olması halinde sözkonusu ödemeler gider ola... 
Altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağı damga vergisine tabi midir? 05.02.2012
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ... 
Yabancı Para Birimiyle Defter Tutulabilir mi? Defter Tutmaya ilişkin kurallar nelerdir? 30.01.2012
Mükelleflerin, vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarının, faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, vergi ile ilgili muamelelerinin belli edilmesini, vergi karşısındaki durumunun hesap üzerinden kontrol edilmesini ve incelenmesi... 
Hesap dönemi biten faturaların gider kaydı ve KDV indirimi 27.01.2012
Uygulamada özellikle yıl sonlarında bazı faturalar hesap dönemi kapandıktan sonra işletmeye geliyor. Bu durumlarda anılan faturada yer alan bedelin hangi dönemin gideri yazılacağı ve faturada yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağını b... 
Şubeden Merkeze Para Transferinin Bankadan Yapılması Zorunlu mudur? 18.01.2012
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun "İş Yeri" başlıklı 156’ncı maddesinde; "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe,... 
Zayi olan defter yerine bastırılan deftere eski tarihli kayıtlar yazdırılabilir mi? 16.01.2012
Vergi Usul Kanunu’nun "Defter Tutacaklar" başlıklı 172'nci maddesi gereğince defter tutmak zorunda olanların; Kanun'un 220'nci maddesinde sayılan defterleri, 223'üncü maddede belirtilen tasdik makamına, 224 ve 225'inci maddelerde belirtilen usul ve e... 
Kurumlarda geçmiş yıl zararlarının mahsubu 10.01.2012
Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir. 
Faturalarda sıra numarası atlanması halinde boş olan faturalar kullanılabilir mi? 05.12.2011
Uygulamada zaman zaman firmalar fatura düzenlerken seri numaraları arasında hata yapabilmekte ve bazı ciltler kullanılmadan daha sonraki sıradaki ciltleri kullanabilmektedir. Bu durumda aradaki ciltlerin tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ve bu işlem... 
Vergi Hataları Nasıl Düzeltilir? 24.11.2011
Vergi hatası, Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde ‘vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır’ şeklinde ifadesini bulmuştur. Buna göre vergi hatası ola... 
Fireler zayi olan mal sayılır mı? 31.10.2011
Bir malın, fiziksel veya kimyasal özellikleri gereği buharlaşma, kuruma, çekme, sızma ya da dökülme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan miktar azalmasına normal fire adı verilir. Ayrıca üretim işletmelerinde normal fire, bir mamulün içerdiği net ham... 
Yurt dışı zararların mahsubu nasıl yapılır? 24.10.2011
Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması halinde, maddede belirtilen koşullar dahilinde yurt dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetl... 
Miras Kalan Dairenin Satışı Vergiye Tabi Midir? 20.10.2011
Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazancın niteliği ve vergilendirilmesi hakkında, Gelir Vergisi Kanununda iki ayrı gelir türünde düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlardan ilki “ticari kazanç”, diğeri ise “diğe... 
Verilen Avanslar Gider Yazılabilir mi? 03.10.2011
Hizmet ve emtia alımı için kişi ve firmalara avans verilmesi ve bu firmalar ve kişilerin taahhütlerini yerine getirmemeleri ve/veya iflas etmeleri halinde söz konusu avansların gider yazıp yazamayacağı konusunda uygulamada duraksamalar olmaktadır. 
Ortağa ödenen ücretler gider yazılabilir mi? 12.09.2011
Uygulamada bazı şirketlerde şirket ortaklarından bazıları şirkette aktif olarak görev almakta ve bu ortaklara ücret ödemesi yapılmakta olup bu ücretlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı konusunda zaman zaman duraksama... 
Nasıl Holdingleşilir? 22.08.2011
Türkiye’deki holdingleşme hareketi 1970’li yıllarda başlamıştır. O dönemdeki yasal düzenlemeler holdingleşmeyi teşvik edici ve holdingleşmeye avantaj sağlayıcı nitelikte olup, söz konusu avantajlar 1980’li yıllarda 
Uzlaşma konusu yapılan vergiler için düzeltme talebinde bulunulabilir mi? 15.08.2011
Uzlaşmaya ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1-12’nci maddeleri arasında yer verilmiştir. Ek 1 madde de re’sen ve ikmalen tarh edilen ve bunlara ilişkin cezalar hususunda idare ile mükellefin uzlaşabileceği esasına 
Yıllara Sari İnşaat Ve Onarma İşlerinde Ortak Gider Ve Amortismanların Dağıtımı 21.07.2011
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilecek kazançların vergilendirilmesinde, kazançların yıllık olarak tespit edilmesinin dışında özel bir vergilendirme yöntemi belirlenmiştir.Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi hükmü gereği; birden... 
Hileler ‘Benford Kanunu’ ile bulunuyor! 15.07.2011
Yaklaşık 100 yıldır bilinen bir matematik kanunu olan Benford Kanunu’na dayanan ‘Dijital Analiz’, dünyanın en çok üzerinde durulan denetim tekniklerinden biri ... 
Alış faturalarının ihracat faturalarından sonraki tarihlere ait olması KDV iadesi uygulamasına engel teşkil eder mi? 08.07.2011
KDV iadesi uygulamasında karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de geç gelen faturalarda yer alan KDV’lerin iade kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Bu konu da zaman zaman uygulamada 
Aramalı vergi incelemesi neden ve ne zaman yapılır. 27.06.2011
Yapılan bir ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığına yönelik emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir.Aramalı veri incelemesinin... 
Firmanızı İç Denetimle Koruyun 21.06.2011
Aile işletmelerinin ikinci ve üçüncü kuşakta sorunlarla karşılaşması olağan bir durum olarak karşılanıyor. Peki bu durum gerçekten olağan mı? Aile işletmelerinin bu noktada yaşadığı sorun nedir? Bu ve buna benzer sorunlarını çözemezler mi? Çözebilirl... 
Vergi incelemesinde mükellef hakları 14.06.2011
Son dönemlerde sıkça telaffuz edilen vergi incelemeleri esnasında incelemeye tabi tutulan tarafların hakları yasalarca belirlenmiştir. Vergi mükelleflerinin yasalarca belirlenen hakları neler? 
Ölçemezsen Yönetemezsin-Hedeflemezsen Ulaşamazsın 02.06.2011
Yöneticiler, işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan verileri ve/veya personelin ve işletmeye konan diğer kaynakların verimliliğini sağlıklı bir şekilde ölçemezler ise kaynakları ve dolayısıyla firmayı yönetemezler. İşletmecilikte klasikleşmiş... 
Naylon Fatura 30.05.2011
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge veya günlük konuşma dilindeki naylon fatura olayı bu gün itibariyle ülkemizin vergi uygulaması açısından en önemli problemlerinden biridir. Uygulamada sahte veya muhteviyatı itibariyle... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.