TÜM MAKALELERİ
Hüseyin Yalçın
YMM / Tax Partner
huseyinyalcin@hsyaudit.com

Genel İmal Giderlerinin Üretim Maliyetlerine Yüklenmesi 11.10.2012
1-Genel Bilgi Genel imal giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılması gerekir. Bu nitelikteki giderlerin bazıları direkt olarak ilgili gider yerlerine aktarılabilir. Bazılarının ise giderin niteliği ve imal edilen mallar arasındaki ilişkiye ... 
Sözleşmeye Dayalı Olarak Ödenen Cezalar Gider Yazılabilir mi? Bu Cezalar KDV’ye Tabi midir? 05.09.2012
Gelir Vergisi Kanunu'nun Ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderleri düzenleyen 41 nci maddesinin 6 numaralı bendinde, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların ticari kazancın tespitind... 
Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Hizmet İhracatı İçin İndirim İmkânı Getirildi 21.06.2012
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 nci maddesi hükmü gereği; mükellefler bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için kanunda aksine hüküm olmadıkça beyanname vermek ve elde edilen kazancın tamamını yıllık beyannamede toplamak zorundadırlar... 
Döviz Kasasının Dönem Sonu Değerlemesi Nasıl Yapılır ve Nasıl Muhasebeleştirilir 31.05.2012
Dönem sonunda yapılan fiili envanter sonucunda bulunan yabancı paralar, Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen kurlarla değerlendirilerek kur farkı geliri ya da gideri tespit edilecektir. 
Azalan Bakiyeler Yöntemiyle Amortisman Nedir?, Nasıl Hesaplanır? 03.04.2012
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. 
Pay Senetlerinin Bastırılması Mecburi Midir? 19.03.2012
6102 Sayılı yeni Ticaret Kanunu’nun 486'ncı maddesinde pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin olarak hamiline yazılı senetler ile nama yazılı senetler için farklı düzenlemeler yapılmıştır. 
Dağıtılmamış Karlar Sermayeye Eklenmeden Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı Yapılabilir mi? 07.03.2012
6102 Sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Başlıklı 462 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü gereği; bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, serma... 
Promosyon Malzemelerinin Taşınmasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenecek Midir? 16.02.2012
Vergi Usul Kanunu’nun faturada bulunması gereken bilgilerin yer aldığı 230’uncu maddesinin 5 numaralı bendinde, faturada satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasının da yer alacağı belirtilmiş, devamında da aşağıdaki açıklamalara yer verilm... 
Dar Mükellef İşverenlerce Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna 31.01.2012
Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/14'ncü maddesi hükmü gereği, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan, dar mükellefiyete tabi işverenlerin, yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden; döviz olarak ödediğ... 
Finanasal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 28.12.2011
Tek düzen muhasebe sisiteminde finansal kiralama işlemlerinde kiracılar için açılan hesaplar aşağıdaki gibidir. 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçlarını... 
Stok Sayım Farkları ve Muhasebeleştirilmesi 16.12.2011
Envanter günü itibariyle her bir stok kalemi tek tek sayılarak, fiili durumla stok hesaplarının borç kalanının karşılaştırılması gerekir.Yapılan fiili sayım sonucu bulunan tutarlar ile stok hesaplarının borç kalanları arasında fark varsa, stok fazlas... 
Fiili Maliyet Yönteminin Uygulandığı Durumlarda Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesapların İşleyişi 13.12.2011
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, dönem içerisinde gerçekleşen ve “710-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonunda, “711- Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma” hesabının alacağı karşılığı... 
Geçici Kabulden Sonra Yapılan Ancak Geçici Kabule Kadar Olan İşlerle İlgili Ödemelerden Stopaj Yapılır mı? 01.12.2011
Gelir Vergisi Kanunu’nun 44 üncü maddesi hükmü gereği, geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte yıllara yaygın inşaat ve onarım işi bitmiş olacağından, bu tarihten sonra yapılan hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmekt... 
Vazgeçilen Alacakların Muhasebe Kaydı 28.11.2011
Vazgeçilen alacaklara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümler aşağıdaki gibidir. “Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık he¬sabına aktarılır. Bu hesabın muhteviyatı al... 
Tatil Günlerinde Yapılan Satışların Tevsiki Zorunlu mudur? 16.11.2011
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257'nci maddesinde mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını... 
Şüpheli Alacak Karşılığının Muhasebe Kaydı 25.10.2011
Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde şüpheli ticari alacaklar için 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı oluşturulmuştur. Bu hesabın açıklaması ve işleyişi Tebliğ’de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 
Ticari, zirai ve sınai faaliyette bulunan mükelleflerin ölümü halinde, işe devam eden mirasçıların yapacakları işlemler 19.10.2011
Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.(VUK Madde 12) 
Sermayedeki Azalmayı Gider Yazma İmkanı Getiriliyor! 14.10.2011
Vergi konseyi tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu taslağının 232 nci maddesi ile tacirler gibi defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (imtiyazlı şirketler ile münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile... 
Kolektif Şirket Ortağının Ölümü Halinde Neler Yapılır? 10.10.2011
Kollektif şirketler ticaret şirketi olmakla birlikte, bunların Kurumlar Vergisi mükellefiyeti yoktur. Ortaklar şirket kazancından hissesine düşeni şahsi ticari kazanç olarak beyan ederler. Kollektif şirketin ortağının ölümü halinde yapılacak işlemler... 
İhraç Kayıtlı Şatışların Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır? 05.10.2011
Tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde, ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle faturada gösterilen ancak müşteriden tahsil edilmeyen KDV’nin kaydı için açılmış bir hesap yoktur. 
Menkul Kıymetlerle İlgili Faiz Ve Kur Farkları 28.09.2011
VUK 279’ncu maddede Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan .... 
Tahsil edilmeyen serbest meslek ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmeli midir? 19.09.2011
Serbest meslek faaliyetlerinde kazancın elde edilmesi tahsil esasına bağlıdır. Bu husus Gelir Vergisi Kanunu’nun 67 nci maddesinde ........ 
Peşin Ödenen Vergilerin Muhasebe Kayıtları 14.09.2011
Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile ... 
Peşin Ödenen Vergilerin Muhasebe Kayıtları 14.09.2011
Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile ... 
Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Kayıtları 08.09.2011
Tek düzen muhasebe sisteminde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetleri “17- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” grubundaki hesaplarda takip edilmektedir.Bu grup 
Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu 25.08.2011
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesi hükmü gereği, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisnadır. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ili... 
Değeri Düşen Malların Yurtdışında Olması Halinde Değer Tespiti Nasıl Yapılacaktır? 18.08.2011
Vergi Usul Kanunu’nun 274 ve 275 nci maddeleri hükümleri gereği emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Ancak yangın, deprem ve su basması gibi 
Mürekkep püskürtmeli veya laser yazıcılar ile fatura düzenlenebilir mi? 11.08.2011
Vergi Usul Kanunu’nun 231 nci maddesinde fatura düzenlenmesinde uyulacak kaideler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir... 
İhracat Bedellerinin Bankadan Gelmesi Zorunlu mu? 03.08.2011
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerincedüzenlenen belgelerle tevsik etmeleri ... 
Binaların Dış Duvar Yüzeylerinin Reklam Amacıyla Kiralanmasında Vergi Tevkifatı 27.07.2011
Özellikle büyük şehirlerde binaların dış duvar yüzeylerinin reklam amacıyla kiraya verildiği sık sık karşılaşılan bir durumdur.Binaların dış duvar yüzeyleri binaların mütemmim cüz'ileridir. G.V.K.'nun 70'ncı maddesinin 
Dernek ve Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasında Gelir Vergisi Tevkifatı 21.07.2011
Gelir Vergisi Kanununun 94/5-b maddesi hükmü uyarınca, vakıflar (mazbut vakıflar hariç ) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri Gelir Vergisi kesintisine tabidir.Mazbut vakıf, Medeni Kanun'un yürürl... 
Personele Yol Parası Olarak Yapılan Ödemeler Gelir Vergisinden İstisna Mıdır? 13.07.2011
Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu'nun 23/10'ncu mad­de­si hük­mü ge­re­ğin­ce; hiz­met er­ba­bı­nın top­lu ola­rak iş­ye­ri­ne gi­dip gel­me­le­ri­ni sağ­la­mak mak­sa­dıy­la iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­şı­ma gi­der­le­ri ge­lir ver­gi­sin­den .... 
Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Muhasebe Kayıtları 11.07.2011
Tek düzen muhasebe sisteminde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetleri “17- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” grubundaki hesaplarda takip edilmektedir. 
Özel Maliyet Bedelinin İtfası ve Muhasebe Kayıtları 06.07.2011
Kiralanmış Gayrimenkuller için yapılan Özel Maliyetlerin Nasıl İtfa Edileceği her zaman tereddüt edilen bir sorundur. Bu sorunla ilgili kanunlarımızda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.... 
Yabancı Para İle Olan Alacak ve Borçların Kur Farklarının Tespiti ve Muhasebe Kaydı 28.06.2011
Maliye Bakanlığı her dönem sonunda yabancı paralar için değerlemeye esas alınacak kurları ilan etmektedir. Yabancı para ile olan borç ve alacakların Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen bu kurlar ile değerlenerek tespit edilen dönem sonu ... 
Kur Farkı Vade Farkı Finansman Giderlerinin Stok Maliyetine Etkisi 23.06.2011
Satın alınan ya da imal edilen mallarla ilgili olarak katlanılan finansman giderlerinin doğrudan gider mi, yoksa, maliyet unsuru olarak mı dikkate alınması gerektiği konusu, öteden beri tartışıla gelmiş bir konudur.Vergi inceleme elemanları... 
Gelir ve Gider Hesaplarının Kapanış Kaydı 16.06.2011
Gider hesaplarının bir kısmı, maliyet hesaplarından yapılan yansıtmalar ile oluşmakdır. 
Sabit Kıymet Satışı ve Yenilem Fonu Ayrılmasının Muhasebe Kaydı 08.06.2011
Vergi Usul Kanunu’nun 328’nci maddesi hükmü gereği; amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değer­leri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında def... 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan İşçilerin Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması 01.06.2011
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8 nci maddesi 5035 sayılı Kanunun ile değiştirilmeden önce bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on y... 
© 2011 www.muhasebevergi.com Tüm Hakları Saklıdır.